Skip to content
leimon.io

React Europe 2018 βš›οΈ πŸ‡ͺπŸ‡Ί - TLDR;

β€” 2 min read

React Europe 2018

Yay πŸ™ŒπŸ» β€” What a week and what a sexy conference! πŸ”₯

Last week I visited React Europe and it was thrilling! The speakers and the presentations were great, the attendants were visiting the conference from around the world. I had the opportunity to discuss and share opinions on web technologies and react's ecosystem with many engineers as well as speakers who were really approachable. Being part of this community makes you feel much more motivated to continue working and contribute in them even further!

During the conference, React ecosystem was presented as more mature and many libraries have gotten updated and modernized. Opinions and experimental implementations that are further to be developed and discussed, giving a timid shape of the future of React. Conference talks displayed the interest and the importance of specifc subjects.

Last but not least, the organization of the conference was really good, shout out to @ReactEurope's team! The schedule was followed with almost inexistent delays, speakers were relaxed and enthusiastic, sharing their work, experimentations, use cases and demos.

So here we are, a sum up from the conference!

Main topics and highlight on React Europe 2018 ⚑️

 • Amazing Keynote from Ken Wheeler presenting new React v16.3.0 features and Suspense πŸ”₯
 • ReasonML (OCaml), Static/Runtime type systems, integrations with React Components (ReasonReact)
 • React Native topics, Universal Components (platform agnostic) and attempts to unify the way we develop for mobile and web.
  • React Universal Navigation
  • Porting React Native back to Web that blowed up our minds 🀯 (experimental πŸ€–)
 • Libraries and tools getting revamped and updated to newer versions e.g. Apollo GraphQL, React Native Navigation, CodeSandbox
 • React Animations in Web & Mobile
 • Gerard Sans β€” what an amazing and relaxed host! 😍

Finally, Conference Resources:

Day 1

πŸ”₯ Keynote β€” Ken Wheeler

 • Showcasing features from React v16.3.0 release such as Context & Suspense
 • πŸ”— Demos

The Case for Whimsy β€” Joshua Comeau

Subtyping is Overrated β€” Caleb Meredith

πŸ”₯ Declarative future of gestures and animations in React Native β€” Krzysztof Magiera

On Apollo β€” Peggy Rayzis

Replicated Redux β€” Jim Purbrick

πŸ”₯ Bridging React Native Back to its Roots β€” Vincent Riemer

 • Multithreaded, same layout behavior, built with the same bundler as in React Native
 • πŸ”— Project
 • πŸ”— Demo
 • πŸ”— Video

Do the Right (to Left) Thing: Directional Content in React β€” Maja Wichrowska

 • RTL languages browser components abstraction
 • πŸ”— Video

πŸ”₯ The fun of runtime type systems β€” Michel Weststrate

 • Bring runtime static typing in the design/editor process, with Typescript
 • πŸ”— Slides
 • πŸ”— Video

Up and Running with Universal Components β€” Kurtis Kemple & Samantha Bretous

 • Use of components everywhere no matter the target
 • πŸ”— Video

Day 2

ReasonReact and local state β€” Cristiano Calcagno

 • ReasomML & implementation of React Components
 • πŸ”— Video

Full Stack React Navigation β€” Eric Vicenti

 • React Navigation for web and mobile
 • πŸ”— video

πŸ”₯ A year of CodeSandbox β€” Ives van Hoorne

 • A really cool and motivating presentation on OSS tools
 • πŸ”— Slides
 • πŸ”— Video

πŸ”₯ Immutable Application Architecture β€” Lee Byron

 • IDEA β€” Immutable, Declarative, Executable Architecture
 • πŸ”— Video

WebAssembly becoming the biggest platform β€” Sven Sauleau

 • Video (to be uploaded)

πŸ”₯ Beyond React β€” Devin Abbott

 • πŸ”— Lona β€” a tool to build components visually and compile for multiple targets
 • πŸ”— Video

πŸ”₯ nc - Sunil Pai

Using lit APIs to make dope games with Expo β€” Evan Bacon

πŸ”₯ SVGR or how a simple problem became a 2K stars library β€” Greg BergΓ©

πŸ”₯ Type-safe React Native with ReasonML β€” Jared Forsyth